L’Observatori de l’Aigua de Bellreguard (OAB) és un òrgan col·legiat de participació de l’Ajuntament de caràcter consultiu, informatiu, d’assessorament i proposta, per a la promoció d’iniciatives relatives al proveïment, sanejament, depuració i la reutilització de les aigües del municipi; constituït pel Consell de Participació d’acord amb l’article 157 del Reglament de Participació Ciutadana de Bellreguard, en què s’hi contempla la creació de nous mecanismes de participació ciutadana.
Sense perjudici de la seua independència funcional, l’Observatori s’integra en les Regidories de l’Aigua i de Participació Ciutadana, que li proporcionaran suport tècnic i l’estructura necessària per al seu funcionament.
Al desembre de 2017, l’Ajuntament de Bellreguad va mamprendre el procés per a la municipalització del servei de proveïment d’aigua potable del municipi. Mitjançant acord del ple de la Corporació de data 13 de març de 2018 es va aprovar la gestió directa, per part de l’Ajuntament, del servei de proveïment d’aigua potable del municipi, començant a prestar-se efectivament l’1 de juliol de 2018 el servei de manera directa per l’Ajuntament.
Enllestit el procés de canvi de gestió, l’Ajuntament de Bellreguard aposta per articular la implicació de la ciutadania del municipi en la pressa de decisions en matèria de l’aigua. Per esta raó es decideix implementar un observatori de l’aigua, dispositiu que ha estat assajat amb èxit a altres ciutats o pobles de l’Estat Espanyol.
L’Observatori de l’Aigua de Bellreguard és aprovat per unanimitat del Consell de Participació Ciutadana, en sessió de set de juliol de 2021, d’acord amb allò disposat en l’article 157 del Reglament de Participació Ciutadana de Bellreguard.
L’OAB naix amb la missió de consolidar i garantir una gestió de l’aigua i el sanejament basada en un model de gestió pública i de governança democràtica amb participació ciutadana, transparència i rendició de comptes, així com esdevenir un actor clau en la política de l’aigua del municipi de Bellreguard. Estarà compost per una representació àmplia dels agents socials i econòmics, dels grups polítics, del govern del municipi, dels sectors consumidors d’aigua i de la ciutadania en general.

L’OAB desenvoluparà la seua tasca en base 5 principis rectors:

1. Sensibilització i comunicació per una nova cultura de l’aigua
2. Governança democràtica de l’aigua com a bé comú
3. Recerca i innovació
4. Acció comunitària al voltant de l’aigua.
5. Incidència i treball en xarxa per garantir el dret humà a l’aigua